Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
tl_files/pliki/grafika/pomoc-techniczna.jpg

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w ramach realizacji programu pn.


„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”


zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne


Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. o godz. 15:00 w sali 122 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej.


W czasie spotkania zostaną omówione uwagi zgłoszone do następujących dokumentów:

 • Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020,
 • Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa


Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu PO PT

Projekt pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.


tl_files/pliki/grafika/pomoc-techniczna.jpg

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

 1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
 2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,
 3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarach funkcjonalnych,
 4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych oraz wstępnych studiów wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:

 1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
 2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.
 3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.
 4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa(c) Urząd Gminy Buczkowice