Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


tl_files/pliki/grafika/rpo.jpg

Numer i nazwa Projektu:

Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach”

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet VII „Transport", Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

Nr projektu -1799

Umowa o dofinansowaniu projektu

UDA-RPSL.07.01.02-00-029/15-00 z dnia 23 listopada 2015r.

Okres realizacji:

Od 03-07-2013r. do 31-12-2015r.

Finansowanie Projektu:

Ogólna wartość projektu 1 399 705,47zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego: 1 189 749,47zł.

Gmina Buczkowice w 2015r w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt „Rozbudowa drogi powiatowej 4404S w Buczkowicach” wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.

Roboty budowlane w zakresie projektu zostały wykonane w roku 2013 ze środków własnych gminy, w ramach projektu przebudowano drogę powiatową na długości 704mb, wybudowano 713mb kanalizacji deszczowej oraz 713mb chodnika dla pieszych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

(c) Urząd Gminy Buczkowice