Współpraca polsko-czeska
CHARAKTERYSTYKA GMIN

 

 

GMINA BUCZKOWICE

 

Gmina Buczkowice licząca 10.607 mieszkańców, położona jest w powiecie bielskim, w południowej części województwa śląskiego i obejmuje swym zasięgiem cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszkę i Kalną. Pod względem geograficznym gmina położona jest na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnó­ża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Główny pas zabudowy ciągnie się wzdłuż rzeki Żylicy oraz drogi Żywiec – Szczyrk – Wisła. Położenie gminy na trasie do malowniczych miejscowości: Szczyrku i Wisły oraz bliskie sąsiedztwo Jeziora Żywieckiego stanowią o jej turystycznej atrakcyjności. Gmina Buczkowice jest typową gminą podmiejską, która stanowi bardzo atrakcyjny teren do zamieszkania. Dzięki walorom krajobra­zowym i bogactwu przyrodniczemu teren ten stanowi bardzo dobre miejsce do uprawiania czynnej rekreacji i odpoczynku.

 

GMINA DOBRA

 

Gmina Dobra licząca 2.970 miesz­kańców, o powierzchni 873 ha, leży przy głównym ciągu komunikacyjnym, łączącym Czeski Cieszyn z miastem Frydek Mistek na Morawach. Z gminy Dobrej rozpościera się piękny widok na malowniczą część Beskidów, a ze względu na duży potencjał przyrodniczy większa część usług jest bezpośrednio zwią­zana ze sferą turystyczną. Gmina Dobra posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową oraz długoletnią tradycję funkcjonowania ochotni­czych straży pożarnych (jednej z pierwszych na Ziemi Cieszyńskiej). Od 10 lat gmina Dobra jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Morawki, które ułatwia pozyskanie środków finansowych z Unii Eu­ropejskiej, co przyczynia się do budowy infrastruktury, rozwoju ru­chu turystycznego, a docelowo poprawia jakość życia członków tego pięknego mikroregionu.

 

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY

 

Gmina Buczkowice współpracę transgraniczną polsko – czeską rozpoczęła w roku 1999 r. Rada Gminy Buczkowice 29 czerwca 1999 r. podjęła uchwałę Nr VIII/72/99 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Region Beskidy celem utworzenia Euroregionu Beskidy. Euroregion ten powstał na bazie porozumienia „Beskidy Bez Granic” – inicjatywy władz miast i gmin beskidzkich polsko – słowacko – czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek – Mistek w Republice Czeskiej. Dla koordynacji działań w euroregionie zostały utworzone 3 stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Region Beskidy”, którego siedziba znajduje się w Bielsku-Białej, Sdrużeni „Region Beskidy” w czeskim Frydku-Mistku oraz Zdrużenie „Region Beskidy” w słowackiej Żylinie. Stowarzyszenie „Region Beskidy” zostało powołane 20 lipca 1999 r. aby podejmować działania mające na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Beskidy, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach współpracy polsko – czeskiej zarówno w okresie programowania 2004 – 2006 jak i w okresie programowania 2007 – 2013 jest ścisła współpraca partnerów polsko – czeskich zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji wspólnych projektów.

Gmina Buczkowice w tym zakresie współpracuje z Gminą Dobra, która leży przy głównym ciągu komunikacyjnym, łączącym Czeski Cieszyn z miastem Frydek Mistek na Morawach. Gmina Dobra zajmuje 873 ha i liczy 2 970 mieszkańców.

Współpraca gmin rozpoczęła się 4 kwietnia 2001 r. kiedy to Buczkowice oraz Dobra podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego obu gmin wymiany doświadczeń w zakresie edukacji, rynku pracy, handlu, przedsiębiorczości, realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie turystyki w celu maksymalnego wykorzystania potencjału rekreacyjnego i turystycznego, którym dysponują gminy. Uchwałą nr XXIV/192/2001 Rada Gminy Buczkowice z dnia 18 kwietnia 2001 r. przyjęła porozumienie o nawiązaniu współpracy z Gminą Dobra w Republice Czeskiej. Od tej pory gminy utrzymują stały kontakt, analizowały na bieżąco możliwości pozyskania środków na rozwój infrastruktury.

 

Pierwsze spotkanie integracyjne młodzieży w ramach dwustronnej współpracy odbyło się 1 czerwca 2001 r., uczniowie gminy Dobra gościli w Zespole Szkół w Godziszce.

Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa i Wójt Gminy Dobra Wladimir Bonk 8 lutego 2005 r. podpisali deklarację współpracy w zakresie pozyskiwania środków europejskich w okresie programowania 2004 – 2006.
Gmina Buczkowice w ramach współpracy polsko – czeskiej z Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska w 2006 roku zrealizowała projekt pod nazwą „Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach – poprawa infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym”. Projekt był przygotowywany wspólnie z Gminą Dobra, w trakcie realizacji projektu odbyło się kilka spotkań roboczych w celu wymiany doświadczeń. W dniu 14 października 2008 r. Wójt Wladimir Bonk oraz Zastępca Wójta Alicja Tancerowa gościli w Gminie Buczkowice, zwizytowali zrealizowany projekt, omówiono również dalszą współpracę gmin w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

 

Most na ulicy Wczasowej w Buczkowicach

 

 

W ramach mikroprojektu w latach 2006/2007 zrealizowano jeszcze dwa projekty – po stronie polskiej i czeskiej Warsztaty Integracji Plastycznej „Razem w Beskidach”. Projekt został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach.

 

Spotkanie integracyjne Wójt Alicja Tancerowa i Wójt Józef Caputa

 

 

Warsztaty Integracji Plastycznej „Razem w Beskidach” odbywały się w Buczkowicach od 26 czerwca do 1 lipca 2006 roku. Przez 6 dni polsko – czeska grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach malarskich, ceramicznych i tkaniny artystycznej. W dniach 15 – 16 czerwca 2007 roku, młodzież z Buczkowic i Godziszki wzięła udział w wycieczce do Dobrej.

 

Uczestnicy wycieczki w Dobrej

 

 

W roku 2007 Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa oraz Wójt Gminy Dobra Alicja Tancerowa podjęli decyzję o kontynuowaniu współpracy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013.
21 sierpnia 2007 r. wspólnie uczestniczyli w szkoleniu w Ostrawie, na którym przeprowadzili konsultacje indywidualne planowanych do realizacji projektów. Równolegle partnerzy przygotowali dokumentację techniczną dla projektów. W dniu 17 czerwca 2008 r. odbyło się spotkanie robocze w Gminie Buczkowice dotyczące omówienia współpracy w zakresie złożenia wniosków w ramach mikroprojektów na realizację projektu "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" oraz projektu komplementarnego realizowanego po stronie czeskiej "Turystyczny System Informacyjny Gminy Dobra".
Na spotkaniu tym powołano wspólny personel do realizacji projektów, a także podpisano oświadczenie o partnerstwie.
Zakres prac w Gminie Buczkowice obejmował budowę miejsca do odpoczynku w Buczkowicach nad Żylicą przy trasie rowerowej, budowę miejsca do odpoczynku w Godziszce przy szlaku turystycznym na Skrzyczne, wydanie ulotki informacyjnej oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego.

 

 

Miejsca odpoczynku w Buczkowicach

 Miejsce odpoczynku w Godziszce

 

 

 

Projekty zostały wspólnie przygotowane, ich realizacja po obu stronach granicy nawiązywała bezpośrednio do siebie, miały wspólny cel oraz jedną grupę docelową – mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego. Wydatki w zakresie realizacji projektu zostały podzielone pomiędzy partnerów po obu stronach granicy. Poprzez realizację projektu nastąpiło rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko – czeskiego. Wybudowane miejsca odpoczynku stanowią innowacyjne zaplecza dla ścieżek rowerowych i szlaku turystycznego, jakim gmina do tej pory nie dysponowała. W ramach projektu zostało również zorganizowane spotkanie integracyjne dla przedstawicieli gmin.

 

Spotkanie integracyjne, które odbyło się 21 sierpnia 2009 r. przedstawicieli Gminy Dobra i Gminy Buczkowice

 

 

Gmina Dobra w ramach projektu komplementarnego wykonała „Turystyczny System Informacyjny Gminy Dobra” z ukierunkowaniem na polskich turystów z najbliższego pogranicza. System ten za pośrednictwem paneli informuje odwiedzających o najważniejszych atrakcjach i usługach świadczonych na trenie gminy. Odpowiednie strzałki wskazują wybrane atrakcje, a na miejscu są umieszczone tabliczki informacyjne. W ramach projektu została wydana również wielojęzyczna mapa. Teksty wraz z przekładami zostały umieszczone także na stronie internetowej gminy Dobrá.

 

 

Zrealizowany projekt w Gminie Dobra "Turystyczny System Informacyjny Gminy Dobra

 

 

Spotkanie integracyjne w Gminie Dobra zorganizowane w ramach projektu 9 grudnia 2009r.

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy polsko – czeskiej gmina Buczkowice w roku 2009 uzyskała również dofinansowanie projektu – "Budowa miejsc odpoczynku w Rybarzowicach i Kalnej", który zostanie zrealizowany w 2010 roku. Projekt ten również został przygotowany przy ścisłej współpracy z Gminą Dobra, jest on projektem indywidualnym, 6 stycznia 2009 r. Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa oraz Wójt Gminy Dobra Alicja Tancerowa podpisali w Gminie Dobra oświadczenie o partnerstwie obejmujące wspólne obowiązki w realizacji projektu, który realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej – POWT CZ-PL 2007 – 2013 Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W ramach projektu zostanie również zorganizowane spotkanie integracyjne dla młodzieży Gminy Dobra i Gminy Buczkowice w Buczkowicach i Gminie Dobra. W ramach spotkań integracyjnych zostaną zorganizowane wspólne rozgrywki rekreacyjno – sportowe, konkursy oraz wycieczki krajoznawcze mające na celu zapoznanie się z tradycjami i kulturą wspólnot lokalnych.

 

W ramach trzeciego konkursu ogłoszonego przez Euroregion Beskidy gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie na kolejny projekt – „Promocja współpracy gminy Buczkowice i gminy Dobra na pograniczu polsko – czeskim”. Projekt został również przygotowany wspólnie z Gminą Dobra, 26 maja 2009 r. w Dobrej odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na którym szczegółowo ustalono zakres projektu oraz powołano do realizacji projektu wspólny personel ze strony Czeskiej – Miroslaw Lysek, ze strony Polskiej – Maria Sanetra. Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa oraz Wójt Gminy Dobra Alicja Tancerowa podpisali oświadczenie o partnerstwie obejmujące wspólne obowiązki w realizacji projektu. W ramach projektu „Promocja współpracy gminy Buczkowice i gminy Dobra na pograniczu polsko – czeskim” wydany został album, ulotka informacyjna oraz odbędzie się spotkanie integracyjne przedstawicieli Gminy Dobra oraz radnych Gminy  Buczkowice z  ostatniego dwudziestolecia.

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych projektów w Gminie Buczkowice odbywa się dzięki pomocy Stowarzyszenia „Region Beskidy”.

 

 

Dofinansowane projekty z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

tl_files/zdjecia/logotyp cz-pl z flaga ue.jpgtl_files/zdjecia/logo erb 300.jpg

 

Numer i nazwa Projektu:
Nr projektu 2/CZ-PL/POWT/2008
"Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikriprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu
3/RCz - RP/I z dnia 15 stycznia 2009r

Okres realizacji:
Od kwietnia 2009r. do września 2009r.

Finansowanie Projektu:
Wartość całkowita projektu około 150.000 zł, w tym dofinasowanie do 95%

Zakres rzeczowy
Projekt obejmuje rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice i Gminie Dobra (Republika Czeska).
W Gminie Buczkowice obejmuje:
- Budowa miejsca do odpoczynku w Buczkowicach nad Żylicą (za Urzędem Gminy)
- Budowa miejsca do odpoczynku w Godziszce (obecny plac rekreacyjny)

tl_files/zdjecia/logotyp cz-pl z flaga ue.jpgtl_files/zdjecia/logo erb 300.jpg

Numer i nazwa Projektu
12/CZ-PL/POWT/2009
"Budowa miejsc odpoczynku w Rybarzowicach i Kalnej"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikriprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu
13/RCz - RP/II z dnia 8 maja 2009r

Okres realizacji
Od luty 2010r. do lipiec 2010r.

Finansowanie Projektu:
Wartość całkowita projektu około 127.000 zł, w tym dofinasowanie do 95%

Zakres rzeczowy
Projekt obejmuje rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej:
1. Budowę miejsca odpoczynku w Rybarzowicach przy ul. Beskidzkiej obok Domu Ludowego,
2. Budowę miejsca odpoczynku w  Kalnej  przy ulicy Szkolnej w obrębie Zespołu Szkół.

tl_files/zdjecia/logotyp cz-pl z flaga ue.jpgtl_files/zdjecia/logo
 erb 300.jpg


Numer i nazwa Projektu
20/CZ-PL/POWT/2009
"Promocja współpracy Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu Polsko – Czeskim"

Umowa o dofinansowanie z Funduszu Mikriprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Dziedzina Wsparcia 3.3,

Umowa o dofinansowaniu projektu z dnia 30 grudnia 2009 r.

Okres realizacji
Od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r.

Finansowanie Projektu:
Wartość całkowita projektu około  65 000 zł, w tym dofinansowanie do 95%

Zakres rzeczowy
W ramach projektu zostanie wydana ulotka informacyjna oraz album, który będzie zawierał:

- opis współpracy polsko – czeskiej,

- krótki rys historyczny gminy oraz poszczególnych sołectw,

- skład organów stanowiących i wykonawczych gminy w latach 1990 – 2010,

- opis rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, w tym oświaty i kultury

tl_files/zdjecia/logotyp cz-pl z flaga ue.jpgtl_files/zdjecia/logo
 erb 300.jpg

Z  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w Gminie Buczkowice zakończono  projekt: „Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice”.

Projekt obejmował dalszą rozbudowę przygranicznej infrastruktury turystycznej - miejsc odpoczynku w Gminie Buczkowice.

W ramach projektu wykonano  :

-  szerokopasmowy   dostęp do internetu w obrębie plaów zabaw w każdym sołectwie

-  zamontowano urządzenia do monitoringu placów zabaw

-  place  zabaw wyposażono w  zestawy  siłowni zewnętrznej  

W ramach projektu wykonano również tablice informacyjne z mapą gminy w każdym sołectwie, zakupiono materiały promocyjne oraz zogranizowano spotkanie  integracyjne polsko - czeskie w Gminie Buczkowice.

Całkowita wartość projektu 132 tyś zł,  w tym dofinansowanie z EFRR 85% oraz z budżetu państwa 10%.

 

 (c) Urząd Gminy Buczkowice